بلوغ امنیت سایبری

Security Maturity

comming soon

Specifications

Benefit

مزایای بلوغ امنیت سایبری

 • شناسایی ریسک‌ها و تهدیدات مرتبط با اطلاعات حیاتی سازمان​
 • حفاظت از محرمانگی، دسترسی پذیری و یکپارچگی اطلاعات​
 • افزایش آگاهی کاربران و مدیران از مخاطرات امنیتی​
 • کاهش هزینه‌های از دست رفتن و افشاء اطلاعات​
 • بروزرسانی و بهبود مستمر کنترل‌های امنیتی بوسیله ممیزی‌های دوره‌ای​
 • افزایش اعتبار سازمان به واسطه برخورداری از گواهینامه افتا​
 • ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح سازمان برای ایمن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس سازمان​
 • استمرار خدمات عمومی​
 • پایداری زیرساخت‌های ملی​
 • صیانت از اسرار کشور​
 • حراست از حریم خصوصی و سرمایه‌های مادی و معنوی​
 • پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات​
 • تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات​

Services

مشاوره در ایجاد پروفایل و تعیین سطح بلوغ امنیتی سازمان​

 • تدوین فهرستی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح امنیتی
 • شناسایی و مستند سازی اماکن و تجهیزات حیاتی
 • تعیین دقیق محدوده پیاده‌سازی طرح
 • شناخت وضعیت موجود با رویکرد امنیتی
 • تکمیل لیست دارایی‌ها بر اساس ویژگی‌های مدنظر در راهبرد مدیریت مخاطرات سازمانو تعیین شکاف موجود

تعیین سطح بلوغ امنیتی مطلوب سازمان

 • ترسیم جایگاه امنیتی مطلوب در آینده
 • ارائه راهکارهای امنیتی و اولویت‌بندی آن‌ها
 • انجام فرآیند مدیریت ریسک (شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک)
 • تهیه طرح مقابله با ریسک (RTP) و ارائه طرح وضعیت مطلوب
 • ایجاد برنامه ارتقاء و به روز رسانی دانش افراد و ارزیابی دوره ای

تدوین برنامه عملیاتی امن‌سازی​

 • تدوین راهبرد مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات سازمان
 • تحلیل آسیب‌پذیری‌ها و شناسایی تهدیدات و کنترل های موجود
 • تعیین کنترل‌های امنیتی و تدوین طرح مقابله با حوادث
 • تهیه خط مشی مدیریت تهدیدات بدافزاری سازمان
 • تهیه خط مشی پشتیبان‌گیری از اطلاعات سازمان
 • تهیه خط مشی زیرساخت محرمانگی و استنادپذیری سازمان

پیاده‌سازی برنامه عملیاتی امن‌سازی​

 • اجرای فازهای عملیاتی طرح امن‌سازی
 • تعیین قالب گزارشات و اقلام اطلاعاتی
 • اجرای کنترل‌های کاهش آسیب‌پذیری‌ها
 • ایجاد ساز و کار نگهداری شواهد و راه‌اندازی سامانه مدیریت شواهد

ممیزی اجرای برنامه عملیاتی امن‌سازی​

 • انجام ممیزی‌های منظم و ادواری به منظور حصول اطمینان ار اجرای مؤثر برنامه عملیاتی بر اساس سطح بلوغ امنیتی سازمان
 • ارزیابی شاخص‌های امنیتی
 • ممیزی انطباق عملکرد‌ها با خط مشی‌های امنیتی سازمان و رفع عدم انطباق‌های احتمالی
 • بازبینی و بهبود مستمر فرآیندهای مرکز عملیات امنیت

Products

Recources

FAQ

Advice and Support

Products Demo

Do you want to get acquainted with the products you need in our demo session?

Consultation

Do you want to choose the best solution you need in our consultation session?

Price List

Do you want to have the latest  prices for the products or services?

دانلود کاتالوگ