اطلاع‌رسانی اخبار امنیتی: Microsoft December Patch Tuesday

 • تاریخ: January 2022
 • شناسه: متعدد (لیست کامل در گزارش قید گردیده است)
 • Platform & Service: Microsoft Products
 • CVSSv3: متغیر به ازای هر آسیب‌پذیری
 • فوریت: متغیر به ازای هر آسیب‌پذیری

 

این گزارش در خصوص به‌روز‌رسانی های امنیتی مربوط به موارد زیر است:

 • Windows Media
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft Defender for IoT
 • Internet Storage Name Service
 • Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv)
 • Windows Encrypting File System (EFS)
 • Windows DirectX
 • Microsoft Message Queuing
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Common Log File System Driver
 • Azure Bot Framework SDK
 • Windows Storage Spaces Controller
 • Windows SymCrypt
 • Windows NTFS
 • Windows Event Tracing
 • Remote Desktop Client
 • Role: Windows Fax Service
 • Windows Storage
 • Windows Update Stack
 • Windows Kernel
 • Windows Digital TV Tuner
 • Role: Windows Hyper-V
 • Windows TCP/IP
 • Office Developer Platform
 • Microsoft Office
 • NET Core & Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Microsoft Devices
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Mobile Device Management
 • Windows Installer
 • Microsoft PowerShell

 

لیست آسیب‌پذیری‌های Patch شده

 • CVE-2021-40452 (8 High)
 • CVE-2021-40453 (8 High)
 • CVE-2021-41360 (8 High)
 • CVE-2021-41365 (8 High)
 • CVE-2021-42293 (5 Medium)
 • CVE-2021-42294 (2 High)
 • CVE-2021-42295 (5 Medium)
 • CVE-2021-42309 (8 High)
 • CVE-2021-42310 (1 High)
 • CVE-2021-42311 (8 High)
 • CVE-2021-42312 (8 High)
 • CVE-2021-42313 (8 High)
 • CVE-2021-42314 (8 High)
 • CVE-2021-42315 (8 High)
 • CVE-2021-42320 (0 High)
 • CVE-2021-43214 (8 High)
 • CVE-2021-43215 (8 Critical)
 • CVE-2021-43216 (5 Medium)
 • CVE-2021-43217 (1 High)
 • CVE-2021-43222 (5 High)
 • CVE-2021-43224 (5 Medium)
 • CVE-2021-43227 (5 Medium)
 • CVE-2021-43235 (5 Medium)
 • CVE-2021-43236 (5 High)
 • CVE-2021-43243 (5 Medium)
 • CVE-2021-43244 (5 Medium)
 • CVE-2021-43255 (5 Medium)
 • CVE-2021-43256 (8 High)
 • CVE-2021-43875 (8 High)
 • CVE-2021-43880 (5 Medium)
 • CVE-2021-43882 (0 Critical)
 • CVE-2021-43888 (5 High)
 • CVE-2021-43889 (2 High)
 • CVE-2021-43899 (8 Critical)
 • CVE-2021-43905 (6 Critical)

 

 راهکار رفع آسیب‌پذیری

شماره آپدیت

محصول مورد نظر

۵۰۰۲۰۹۹ Office 2016
۵۰۰۲۱۰۴ Office 2013
۵۰۰۸۲۰۷ Windows 10, Version 1607, Windows Server 2016
۵۰۰۸۲۱۲ Windows 10, Version 2004, Windows Server, Version 2004, Windows 10, Version 20H2, Windows Server, Version 20H2, Windows 10, Version 21H1
۵۰۰۸۲۱۸ Windows 10, Version 1809, Windows Server 2019
۵۰۰۸۲۲۳ Windows Server 2022
۵۰۰۸۲۴۴ Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۵۵ Windows Server 2012 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۶۳ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۷۱ Windows Server 2008 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۷۴ Windows Server 2008 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۷۷ Windows Server 2012 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۸۲ Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۸۵ Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (Security-only update)
Start typing to see posts you are looking for.

جهت ثبت درخواست همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

با تکمیل فرم و ارسال درخواست خود، همکاران و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

جهت دانلود کاتالوگ شرکت همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

جهت دانلود گزارش امنیتی 2023 همین حالا فرم را تکمیل نمایید.

در دنیای امنیت چه خبر؟
جهت دریافت آخرین اخبار دنیای امنیت شبکه و اطلاعات ایمیل خود را وارد کنید.