اطلاع‌رسانی اخبار امنیتی: Microsoft December Patch Tuesday

 • تاریخ: January 2022
 • شناسه: متعدد (لیست کامل در گزارش قید گردیده است)
 • Platform & Service: Microsoft Products
 • CVSSv3: متغیر به ازای هر آسیب‌پذیری
 • فوریت: متغیر به ازای هر آسیب‌پذیری

 

این گزارش در خصوص به‌روز‌رسانی های امنیتی مربوط به موارد زیر است:

 • Windows Media
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft Defender for IoT
 • Internet Storage Name Service
 • Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv)
 • Windows Encrypting File System (EFS)
 • Windows DirectX
 • Microsoft Message Queuing
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Common Log File System Driver
 • Azure Bot Framework SDK
 • Windows Storage Spaces Controller
 • Windows SymCrypt
 • Windows NTFS
 • Windows Event Tracing
 • Remote Desktop Client
 • Role: Windows Fax Service
 • Windows Storage
 • Windows Update Stack
 • Windows Kernel
 • Windows Digital TV Tuner
 • Role: Windows Hyper-V
 • Windows TCP/IP
 • Office Developer Platform
 • Microsoft Office
 • NET Core & Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Microsoft Devices
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Mobile Device Management
 • Windows Installer
 • Microsoft PowerShell

 

لیست آسیب‌پذیری‌های Patch شده

 • CVE-2021-40452 (8 High)
 • CVE-2021-40453 (8 High)
 • CVE-2021-41360 (8 High)
 • CVE-2021-41365 (8 High)
 • CVE-2021-42293 (5 Medium)
 • CVE-2021-42294 (2 High)
 • CVE-2021-42295 (5 Medium)
 • CVE-2021-42309 (8 High)
 • CVE-2021-42310 (1 High)
 • CVE-2021-42311 (8 High)
 • CVE-2021-42312 (8 High)
 • CVE-2021-42313 (8 High)
 • CVE-2021-42314 (8 High)
 • CVE-2021-42315 (8 High)
 • CVE-2021-42320 (0 High)
 • CVE-2021-43214 (8 High)
 • CVE-2021-43215 (8 Critical)
 • CVE-2021-43216 (5 Medium)
 • CVE-2021-43217 (1 High)
 • CVE-2021-43222 (5 High)
 • CVE-2021-43224 (5 Medium)
 • CVE-2021-43227 (5 Medium)
 • CVE-2021-43235 (5 Medium)
 • CVE-2021-43236 (5 High)
 • CVE-2021-43243 (5 Medium)
 • CVE-2021-43244 (5 Medium)
 • CVE-2021-43255 (5 Medium)
 • CVE-2021-43256 (8 High)
 • CVE-2021-43875 (8 High)
 • CVE-2021-43880 (5 Medium)
 • CVE-2021-43882 (0 Critical)
 • CVE-2021-43888 (5 High)
 • CVE-2021-43889 (2 High)
 • CVE-2021-43899 (8 Critical)
 • CVE-2021-43905 (6 Critical)

 

 راهکار رفع آسیب‌پذیری

شماره آپدیت

محصول مورد نظر

۵۰۰۲۰۹۹Office 2016
۵۰۰۲۱۰۴Office 2013
۵۰۰۸۲۰۷Windows 10, Version 1607, Windows Server 2016
۵۰۰۸۲۱۲Windows 10, Version 2004, Windows Server, Version 2004, Windows 10, Version 20H2, Windows Server, Version 20H2, Windows 10, Version 21H1
۵۰۰۸۲۱۸Windows 10, Version 1809, Windows Server 2019
۵۰۰۸۲۲۳Windows Server 2022
۵۰۰۸۲۴۴Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۵۵Windows Server 2012 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۶۳Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۷۱Windows Server 2008 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۷۴Windows Server 2008 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۷۷Windows Server 2012 (Monthly Rollup)
۵۰۰۸۲۸۲Windows 7, Windows Server 2008 R2 (Security-only update)
۵۰۰۸۲۸۵Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 (Security-only update)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Start typing to see posts you are looking for.

برای آگاهی از آخرین مطالب، اخبار آسیب‌پذیری و رویدادهای تخصصی، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را وارد نمایید.

دانلود کاتالوگ